Förstärkt eftervård

Är den del i klientens behandling som tar vid när heldygnsvård avslutas och är ett komplement till hemkommunens eftervård. Inom Iris UC idag finns tre olika alternativ, eftervårdsdagar på enhet, individuella eftervårdsamtal (fysiska eller SKYPE) och boostervecka.

Aktivt stöd på hemmaplan

Detta stöd erbjuder ett individuellt upplägg och jourtelefon dygnet runt. Vi använder vår gemensamma relationskompetens till att forma rätt stöd till alla klienter.

  • Träningslägenhet, bor man i ett eget hushåll som ligger i vanliga bostadsområden och är fullt möblerade. I insatsen ingår 5 timmar kontaktmannaskap/vecka.
  • Startprogrammet med fokus på sysselsättning där man också får stöd och hjälp med andra delar i processen att skapa ett självgående värdigt liv. Vi hjälper till att ordna kring praktik/utbildning/jobbsökande. Att klienten har både en meningsfull sysselsättning på dagarna och på fritiden är viktigt för att den nya livssituationen ska hålla över tid.
  • Kontaktmannatimmar, stöd av kvalificerad kontaktperson för att få vardagen att fungera.

Eftervårdsdagar på enhet

Eftervårdsdagar sker i direkt anslutning till avslutad heldygnsvård och sker på den Irisenhet där klienten har genomfört sin behandling. Innehållet i eftervårdsdagarna görs upp tillsammans med klient, uppdragsgivare och kontaktperson på Iris, utifrån de  behandlingsinsatser som finns på respektive enhet. Det upprättas även en ny genomförandeplan som förtydligar mål och insats utifrån uppdrag. Antalet eftervårdsdagar är individuellt men en kontinuitet måste finnas för att hålla processen vid liv. Kostnaden för eftervårdsdagar lutar sig emot de individuellt upphandlade avtalen. Eftervårdsdagar räknas utifrån dagar i behandling (ej dygn).

Individuella eftervårdssamtal

Eftervårdssamtalen planeras och sker i anslutning till avslutad heldygnsvård. Målsättningen med samtalen formuleras tillsammans med klient, uppdragsgivare och kontaktperson på Iris. Syftet med samtalen är att stötta klienten att vidmakthålla det som har byggts upp under heldygnsvården. Samtalen kan ske via SKYPE eller vara fysiska. Resor ingår inte. De individuella samtalen har ett fast timpris.

Boostervecka

Boosterveckan är en intensiv form av eftervård där klienter tillsammans reflekterar och medvetandegör det verksamma ifrån tiden på Iris Utvecklingscenter, samt delar erfarenheter och lärdomar av att leva ett nyktert och drogfritt liv. Boosterveckan kan vara motiverande för
klienters fortsatta drogfrihet efter genomförd heldygnsbehandling, eller som en insats då lärdomarna ifrån behandlingen behöver förstärkas. Innehållet i veckan är samtalskontakt i grupp och individuellt men innehåller också andra insatser utifrån deltagarnas behov. Boosterveckan sker vid 2 – 4 tillfällen/år beroende på efterfrågan.

Om du vill veta mer om våra eftervårdserbjudanden kontakta:
Camilla Jardevall, Leg psykoterapeut/Behandlingsansvarig
0392 375 07camilla.jardevall@irisuc.se