Förstärkt eftervård

Är den del i klientens behandling som tar vid när heldygnsvården avslutas och är ett komplement till hemkommunens eftervård.
Inom Iris UC idag finns flera alternativ bl a eftervårdsdagar på den enhet man har gjort sin heldygnsbehandling och  individuella eftervårdsamtal (fysiska eller SKYPE).

EFTERVÅRDSDAGAR PÅ ENHET
Eftervårdsdagar sker i direkt anslutning till avslutad heldygnsvård och sker på den Irisenhet där klienten har genomfört sin behandling. Innehållet i eftervårdsdagarna görs upp tillsammans med klient, uppdragsgivare och kontaktperson på Iris, utifrån de behandlingsinsatser som finns på respektive enhet. Det upprättas även en ny genomförandeplan som förtydligar mål och insats utifrån uppdrag. Antalet eftervårdsdagar är individuellt men en kontinuitet måste finnas för att hålla processen
vid liv. Kostnaden för eftervårdsdagar lutar sig emot de individuellt upphandlade avtalen.

INDIVIDUELLA EFTERVÅRDSSAMTAL
Eftervårdssamtalen planeras och sker i anslutning till avslutad heldygnsvård. Målsättningen med samtalen formuleras tillsammans med klient, uppdragsgivare och kontaktperson på Iris. Syftet med samtalen
är att stötta klienten att vidmakthålla det som har byggts upp under heldygnsvården. Samtalen kan ske via SKYPE eller vara fysiska. Resor ingår inte.

Om du vill veta mer om våra eftervårdserbjudanden kontakta verksamhetschefen eller din kontaktperson vid den enhet du har gjort din heldygnsbehandling.