IRIS HORISONT

Iris Horisont är ett bolag i Iris-gruppen och startades 2017. Iris Horisont ägs till 100% av den stiftelse som all verksamhet inom iris startades genom, Stiftelsen STAC.

Iris Horisont är den största enskilda ägaren av Iris Utvecklingscenter AB och äger ca 25% av aktierna i Iris Utvecklingscenter.

Alla bolag inom Iris sfären omfattas av stiftelsens urkund, portalparagraf:

  • Att bedriva behandling för människor med livsproblem, vilka tar sig uttryck i drogmissbruk/drogberoende eller andra för individen destruktiva livsmönster
  • Att bedriva forskning och utvecklingsarbete

Iris Horisont uppdrag är att:

  • Etablera och/eller förvärva verksamheter som förstärker det gemensamma erbjudandet, behandlingar och som är i linje med våra gemensamma mål och strategier
  • Bedriva forskning- och utvecklingsarbete
  • Bedriva ett aktivt opinionsarbete

De verksamheter som Iris Horisont etablerar eller förvärvar skall integreras i Iris Utvecklingscenter AB när projektering och förvärv är slutförda och förvärvet är helt genomfört och verksamheten genomlyst samt den nyetablerade verksamheten är stabilt igång med verksamhet.

Pågående etableringar och Fo/U projekt inom Iris Horisont:

Etableringar – nya verksamheter

Iris Simtuna: vårt nya HVB där vi erbjuder behandling för klienter som också har LARO behandling. Verksamheten började ta emot klienter fr o m september i år. OBS se mer på separat presentation på denna hemsida)

Iris FamiljehemsvårdVi startar fr o m september ett projekt med avsikt att etablera Familjehemsvård. Vi vänder oss främst till målgruppen unga vuxna, 16-25 år. Familjehemsvård kommer bli ett mycket bra komplement till vårt totala erbjudande inom Iris för våra klienter. I vår Familjehemsvård kommer vi att lägga extra mycket resurser på att utbilda och kontinuerligt på olika vis stödja våra familjer. Ansvarig för projekteringen av Iris Familjehemsvård är Lena Gard-Skoglund. Lena är socionom och har lång erfarenhet av arbete med barn och unga. Lena har varit med och startat och drivit familjehemsvård och har all behörighet och mer därtill inom detta område. För ytterligare information, kontakta Lena Gard Skoglund: lena.gard.skoglung@irisuc.se

Iris digital eftervård: I dagarna genomför vi ett pilotprojket med en handfull klienter där vi ebjuder en plattform för digital eftervård. Med en digitala eftervården ger vi klienten möjlighet till fortsatt behandling, stöd med koordinering oav och i olika kontakter på hemmaplan, stöd i fom av olika verktyg spm återfallsprevention, kontinueliga utvärderingar samt möjlighet till akut hjälp. Allt i en patientsäker användarvänlig digital miljö. För ytterligare information, kontakta Erik Andrén; erik.andren@irisuc.se

Fo/U – Relationell kapacitet

Iris Horisont och Iris Utvecklingscenter har, tillsammans med Carsten Hornstrup PhD, från Joint Action i Aarhus i Danmark, startat ett forsknings- och utvärderingsprojekt kring Relationell kapacitet. Vi inom Iris Utvecklingscenter arbetar nästan uteslutande med klienter som omfattas av de vi idag kallar för samsjuklighet: en kombination av missbruk och psykisk sjukdom. Alla som arbetar med dessa klienter känner till den stora utmaningen som ligger i att koordinera de olika insatserna kring dessa klienter. Ofta brister detta och det får direkt negativ inverkan för klienten och dennes vård och rehabilitering. Det finns i dag en rad olika forskningsrapporter som ensidigt visar på betydelsen och effekten av väl koordinerade insatser för klienten. Det vi inom Iris Utvecklingscenter valt att integrera i vårt behandlingsarbete samt vårt kvalitetsarbete är Relationell Kapacitet. Nu implementerar vi ett webbaserat utvärderingsinstrument för att kartlägga vår och vår tillsammans med våra uppdragsgivares kvalitet på vårt samarbete utifrån de i forskning framtagna kritiska kriterierna som skapar hållbart och produktivt samarbete. För mer information, kontakta Erik Andrén: erik.andren@irisuc.se

Neurodesign

På Iris Utvecklingscenter har vi alltid betraktat den fysiska miljön och vårt bemötande som en del av vår behandling. Numer finns det forskning som styrker detta. Neurodesign är en ny forskningsdisciplin som undersöker olika aspekter av den fysiska miljö och dess betydelse på hälsa och läkning. Vi har inlett ett samarbete med ledande forskare på detta område. Vi har på en av våra enheter byggt några nya klientrum utifrån ett neurodesign-perspektiv formade för att vara just en fysisk miljö som bidrar i behandlingen. För mer information kontakta Åsa Holmberg: asa.holmberg@irisuc.se

Styrelse och ledning

Erik Andrén – Arbetande styrelseordförande och tillika VD
Laura Hartman, Hållbarhetschef Uppsala kommun – Ledamot
Malin Schmidt, VD Kodiak Rating – Ledamot
Johan Öberg, Advokat – Ledamot
Peter Gripenkerl Lööf, Reseach Director, Länsförsäkringar – Ledamot

Johan Öberg är också ordförande i styrelsen för Iris Utvecklingscenter AB. Erik Andrén och Peter Gripenkerl Lööf är också  ledamöter i styrelsen för Iris Utvecklingscenter